எர்தா Erta318.00

விண்ணிலிருந்து புவிக்கு வருபவர்கள் புனைவிற்கு புதியவர்களல்ல, ஆனால் காலந்தோறும் அப்புனைவுகளுக்கான தேவை வேறு ஒன்றாக இருக்கிறது. நவீன மொழியில் பல்மதத்தன்மை (Syctretic) கொண்ட ஒரு பாத்திரத்தை படைப்பது அரசியல் ரீதியான சவாலாகவும் ஆகிட, அரசியலின் பொருட்டே அதனைக் கையாண்டிருக்கிறார் ஆசிரியர். அதே நேரம் எர்தா ஒரு சுவாரசியமான நாவலாகவும் வந்துள்ளது.

எர்தா Erta

318.00