நுண்ணுயிர்கள்/nunuuirgal

80.00

இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் மிக உன்னதமான படைப்புகளை நாம் வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாது என்பதே உண்மை. அவை மிக நுண்ணியவையாய் இருக்கின்றன அல்லது மிகப் பெரிதாய் இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளின் உலகை, அவற்றின் உலகில் சென்று கொஞ்சம் அவை பற்றி அறிய முற்படலாம்.

நுண்ணுயிர்கள்/nunuuirgal

80.00