Featured Image
Featured Image
Featured Image
Sale!

சலூன் -இரண்டாம் பதிப்பு

இதைப் படிக்கும் போது உங்களுக்கும் ஒரு ‘முத்தையா தாத்தாவோ, குட்டியோ, செல்வா

‘அண்ணனோ, புகை போன்றதண்ணீர், லிட்மஸ் தாளில் மை பரவுவது மாதிரி தலைமுடியை

நனைத்துப் பரவுவதோ, மீசை ‘திருத்தலோ நிச்சயம்நினைவுக்கு வரலாம்,”’அந்த நினைவுகள் வாசிக்கும்

‘ஒவ்வொருவருக்கும் பழைய காதலின்,நினைவுகளைப் போல் மன தைப்‘பரவசமூட்டலாம்.

இந்தச் சமூகம் இந்த ‘மாதிரியான இழிநிலைகளை, சுரண்டலை இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு

இப்படியேஅனுமதிக்கப் போகிறது என்று கோபத்தை உண்டாக்கலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சலூன் -இரண்டாம் பதிப்பு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.